Regulamin

Regulamin usług świadczonych przez Antigravity Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, Michałków 1C wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000777775, NIP: 6222824213, REGON: 382914155.

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Antigravity Sp. z o.o. jest zapoznanie się i przestrzeganie niżej przedstawionego regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
  a. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
  b. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),
  c. ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.), d. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej należącej do firmy, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Kontakt z firmą – za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]; telefonicznie: +48 602 671 661.
 3.  Antigravity Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy klient, we własnym interesie podaje wszelkie informacje telefonicznie lub wypełnia formularz na stronie internetowej prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym. W związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwych, niekompletnych lub niezgodnych z prawdą danych ponosi tylko i wyłącznie klient.
 4. Ze względu na fakt, że możliwość skorzystania ze skoku spadochronowego może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku obdarowanego. Antigravity Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy klient upewnił się, że on sam lub obdarowany może skorzystać z wybranego prezentu. Dodatkowe wymagania dotyczą limitu wzrostu (min.140 cm wzrostu) i wagi obdarowanego (maks.110 kg). Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna obdarowanego nie pozwalają na realizację vouchera, to ani obdarowanemu ani klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty w stosunku do Antigravity. Zakupiony voucher może jednak – po wcześniejszym uzgodnieniu z Antigravity – zostać przekazany do realizacji innej osobie.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Antigravity – Antigravity Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000777775, NIP: 6222824213, REGON: 382914155, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek oferuje Klientowi vouchery na skoki spadochronowe w ramach działalności prowadzonej przez ten podmiot – zwana dalej Antigravity
 • Klient – osoba, która na rzecz obdarowanego zamawia w Antigravity prezent, czyli voucher na skok spadochronowy w tandemie.
 • Obdarowany – osoba, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu vouchera jest uprawniona do realizacji prezentu, określonego w niniejszym regulaminie.
 • Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (obdarowanego) do wykonania skoku spadochronowego w tandemie w opcji określonej na voucherze.
 • Okres ważności vouchera – 1 rok od dnia zakupu – czas, w którym skok w tandemie musi zostać zarezerwowany telefonicznie pod numerem +48 602 671 661 oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu realizacja vouchera nie jest możliwa, chyba że Klient lub osoba obdarowana dokona przedłużenia ważności vouchera o kolejny sezon skoczny ( maj – październik ) uiszczając stosowną płatność w wysokości 450zł .
  Okres ważności vouchera jest sezonowy, zaczyna się w maju i kończy się wraz z październikiem danego roku.
  Skoki prowadzone są w weekendy (piątki, soboty i niedziele) oraz dodatkowe dni wyznaczone przez Organizatora w zależności od aktualnych warunków meteorologicznych panujących na lotnisku. Jest to związane wyłącznie z sezonową możliwością prowadzenia działalności spadochronowej w Polsce (zwykle od maja do października).
  Niezrealizowanie vouchera w okresie jego ważności , jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem terminu ważności vouchera , oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji vouchera przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty za voucher.
 • Rezerwacja – zarezerwowanie terminu skoku telefonicznie pod numerem +48 602 671 661. Zarezerwowany termin musi być potwierdzony przez wykonawcę jako możliwy do realizacji. Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest wiadomością SMS na numer osoby dokonującej rezerwację.
 • Realizacja vouchera – wykonanie zamówionej przez Klienta usługi na rzecz Obdarowanego. Realizacja vouchera możliwa jest wyłącznie w okresie jego ważności i gdy voucher jest opłacony.
 • Numer vouchera – jest to ciąg cyfr, który identyfikuje konkretny voucher i jest niezbędny do wykonania rezerwacji. Nie należy go udostępniać osobom nieupoważnionym do realizacji prezentu.
 • Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI:

 1. Klient działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia w Antigravity usługę znajdującą się w ofercie na stronie internetowej www.antigravity.pl
 2.  Zamówienie usługi – zakup vouchera następuje:
  a. poprzez stronę internetową pod adresem: http://antigravity.pl/zamow-voucher, po wypełnieniu wszystkich niezbędnych do zamówienia danych i zaznaczenia opcji czy skok ma być z filmowaniem czy bez jak również wybrania opcji filmowania.
  b. telefonicznie po podaniu wszystkich niezbędnych do zamówienia danych i wybraniu opcji czy skok ma być z filmowaniem czy bez jak również określeniu opcji filmowania.
  Voucher zostaje wysłany na maila osoby zamawiającej i z chwilą przelewu środków na konto voucher zostaje aktywowany.
 3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym Klient opłaci zakupiony voucher. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Klient zawarł umowę handlową z Antigravity Sp. z o.o.
 4. Klienci, którzy dokonali zakupu w sposób bezpośredni w Antigravity Sp. z o.o. otrzymują jako dowód zakupu paragon fiskalny. W celu otrzymania faktury VAT należy skontaktować się z działem obsługi Klienta pod adresem e-mailowym: [email protected] lub pod numerem telefonu +48 602 671 661 wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony dokument księgowy potwierdzający zakup – przed uiszczeniem opłaty.
 5. Vouchery w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji skoku spadochronowego.
 6. Wpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Antigravity Sp. z o.o. w ING Bank Śląski 05 1050 1201 1000 0090 3182 8255. Zamówienia nieopłacone pozostają nieaktywne do momentu zapłaty. Płatność za voucher powinna nastąpić w terminie 7 dni od daty zakupu vouchera. Po tym terminie nieopłacony voucher zostaje automatycznie anulowany.
 7. Vouchery występują w dwóch formach: pliku PDF, który zostaje wysłany do Klienta mailowo lub w formie papierowej. Vouchery w formie papierowej dostarczane są do Klienta według jego wyboru w następujący sposób:
  a. za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunku Antigravity, ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Antigravity nie ponosi odpowiedzialności.
  b. możliwy jest również odbiór osobisty (w celu określenia miejsca odbioru prosimy o kontakt telefoniczny).

IV. REALIZACJA USŁUGI

 1. Aby zrealizować voucher należy skontaktować się z Organizatorem w celu rezerwacji daty i miejsca realizacji usługi w sposób i na dane kontaktowe wskazane na voucherze.
 2. Aby umówić się na skok spadochronowy w tandemie należy zadzwonić pod numer telefonu podany na voucherze minimum dwa tygodnie przed planowanym skokiem. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, przyczyn technicznych ( np.
  awarii samolotu ) , przyczyn losowych ( np. niedyspozycji pilota samolotu lub członków załogi strefy ) na których wystąpienie i przebieg nie mamy wpływu lub nie można było ich przewidzieć termin oczekiwania na skok z ustalonych dwóch tygodni może się wydłużyć.
 3. W celu zmiany terminu rezerwacji skoku na inny, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z firmą ANTIGRAVITY sp. z o.o. drogą mailową na adres [email protected] lub telefonicznie pod numer +48 602 671 661
  W przypadku zmiany rezerwacji do 5 dni przed ustalonym terminem skoku zmiana dokonywana jest bezpłatnie. Jeśli okres ten jest krótszy wówczas Obdarowany ponosi opłatę, która kształtuje się następująco:

  • 4 dni – 200zł
  • 3 dni – 250zł
  • 2 dni – 300zł
 4. W razie odwołania rezerwacji przez osobę Obdarowaną na mniej niż 48h godziny przed terminem realizacji usługi, lub nie pojawienie się Obdarowanego w miejscu i dniu realizacji usługi bez względu na przyczynę, voucher uznaje się za wykorzystany, a rezerwację uznaje się za zrealizowaną. Klientowi jak i Obdarowanemu nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 5. Zmiana terminu może być dokonana tylko raz. W przypadku kolejnej zmiany będzie pobierana opłata w wysokości 200zł.
 6. W przypadku spóźnienia się Obdarowanego na ustaloną z Organizatorem godzinę realizacji usługi, Organizator ma prawo odmówić realizacji usługi a Klientowi a także Obdarowanemu nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny leżące po stronie Obdarowanego, uniemożliwiające mu wykorzystanie Vouchera
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub utracone vouchery, jak również za wykorzystanie ich przez osobę nieuprawnioną, jeśli uprzednio voucher został doręczony Klientowi czy to drogą mailową, pocztą czy osobiście
 9. Antigravity zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja vouchera nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla obdarowanego, należy jednak wziąć pod uwagę, że skoki wykonywane są od piątku do niedzieli (od maja do października) oraz w inne, określane na bieżąco dni, pod
  warunkiem, że warunki pogodowe umożliwiają realizację skoków.
 10. Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń wykonawcy. Wykonawca ma prawo sprawdzić zarówno wagę, jak i wiek (pełnoletność) osoby obdarowanej na podstawie okazanych przez nią dokumentów. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla wykonawcy podstawę odmowy realizacji usługi.
  a. Wykonawca może odmówić realizacji vouchera, jeżeli Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną obdarowanego.
  b. Wykonawca może także zażądać podpisania przez Obdarowanego dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji vouchera.
  c. Obdarowany powinien stawić się na miejsce realizacji skoku minimum 30 minut przed ustaloną (zarezerwowaną) godziną.
  d. Ustalona godzina przyjazdu na lotnisko nie jest godziną wykonania skoku. Antigravity dołoży wszelkich starań, aby godzina skoku była maksymalnie zbliżona do godziny rezerwacji nie mniej jednak ze względu na warunki meteorologiczne oraz specyfikę bezpieczeństwa operacji lotniczych czas oczekiwania na skok może wydłużyć się do 3-4 godzin.
  e. Antigravity może odmówić realizacji vouchera, w sytuacji, kiedy według jego oceny warunki pogodowe mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego lub w szczególnych przypadkach np. podczas awarii samolotu. Wówczas Obdarowany ustala nowy termin realizacji vouchera bez uiszczania dodatkowych opłat.
 11. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wymagana jest pisemna zgoda obojga prawnych opiekunów małoletniego podpisana u notariusza, lub też obecność obojga opiekunów na miejscu podczas wykonywania skoku spadochronowego i podpisania oświadczenia na miejscu.
 12. Niezrealizowanie vouchera w okresie jego ważności , jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem terminu ważności vouchera , oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji vouchera przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty za voucher

V. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI:

 1. W każdym przypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania vouchera (drogą mailową, przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub odbiór osobisty), jeżeli prezent nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Antigravity Sp. z o.o. mailowo na adres [email protected].
 2. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 3. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez klienta od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Antigravity w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia vouchera lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości.
 4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym na adres mailowy:
  [email protected]
 5. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, odpowiada Poczta Polska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej.

VI. PRAWO ANTIGRAVITY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Antigravity zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w sytuacji, kiedy realizacja vouchera okazałaby się niemożliwa w przypadku działania siły wyższej – wówczas Klientowi zwracana jest cała uiszczona wpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Antigravity ofertę specjalną.
 2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji vouchera, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Antigravity takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez wykonawcę i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 1. Dane osobowe Klienta i Obdarowanego nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Antigravity Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę Klienta na przekazanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji vouchera.
  Wykorzystanie przez Antigravity Sp. z o.o. zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2. w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody Klienta i Obdarowanego.
 2. Klientowi zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie Klient.
 3. Klient może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Antigravity Sp. z o.o. swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie